7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Kanun No: 7020)  kapsamında yapılandırmaya konu olabilecek gümrük alacaklarının tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlendiği ’7020SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ‘’  Resmi Gazetenin 03.06.2017/30085 tarih/sayısında yayımlanmıştır.

Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen firmaların en geç 30/6/2017 günü mesai bitimine kadar, alacağın ilgili olduğu  gümrük idaresine EK-1’de belirtilen ‘’Başvuru Formu’’ ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Alacağın birden fazla gümrük idaresi kaynaklı olması durumunda başvurular ayrı ayrı yapılacaktır. 

Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması durumunda ise, başvurunun ilgili gümrük idaresinin kayıtlarına intikal ettiği tarih dikkate alınacaktır.

Yapılandırılan alacaklar peşin olarak ödenebileceği gibi, talep edilmesi halinde Yİ-ÜFE faizi uygulanması suretiyle ilk taksitinin 31/07/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde en fazla 18 (Onsekiz) eşit taksitte ödenmesi mümkündür.

Bahse konu Tebliğ ve eki formlar ekte sunulmuştur.

EK - 1 YAPILANDIRMA YASASI GÜMRÜK TEBLİĞİ

EK - 2 TEBLİĞ EKLERİ


Tüm Haberler