2024 YILI İTHALAT REJİM KARARI VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ YAYIMLANMIŞ OLUP KORELASYON ÇALIŞMASI EKTE SUNULMUŞTUR

Resmi Gazetenin 30.12.2023/32415 tarih/sayısında (1. Mükerrer) ‘’İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 8040)’’ (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M1-1.pdf), 31.12.2023/32416 tarih/sayısında (3. Mükerrer) da ‘’İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8043)’’ (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231231M3-1.pdf) yayımlanarak 3350 sayılı İthalat Rejim Kararı yenilenmiştir.

Her iki Karar kapsamında özetle;

2024 yılına ait İthalat Rejim Kararı eki listeler ile, Karar ekleri yeniden belirlenerek yayımlanmıştır.

2024 yılına ait Tarife Cetvelinin yayımlanması neticesinde Korelasyona (Değişiklik) uğramış eşyalara ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında (GTS) yer alan ‘’Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYU)’’, ‘’Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ)’’ ile ‘’En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)’’ listeleri ve hariç sektör grupları İthalat Rejim Kararı ekinde yayımlanmıştır.

Serbest bölgelere/antrepoya alınan ya da Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak AB ülkelerine ihracı halinde, varsa Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına bu Karar kapsamında uygulanan gümrük vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılarak daha düşük olan gümrük vergisi oranı tatbik edilecektir.

Geçmiş dönemlerde yayımlanan 2016/9611, 2017/10725, 2017/10796, 2017/10798, 2018/11512, 2019/1049 ve 2109/1362 sayılı Kararlara (Mülga) konu eşyanın, bu Kararların yürürlük tarihlerinden önce gümrüklere sunularak Özet Beyan verilmiş olanlar dahil olmak üzere, anılan Kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 içerisinde gümrüğe sunularak özet beyanı verilmiş olanlar için beyannamenin 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, yükümlünün talebine binaen başlamış işlem istisnası kapsamında ilgili Kararlardan önceki gümrük vergisi oranları tatbik edilebilecektir.

Gümrük Vergisi arttırılan eşyalara ilişkin gümrük beyannamesinin Kararın yayımı tarihine müteakip 30 (otuz) gün içinde tescil edilmiş olması halinde, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 01.01.2017-31.12.2020 tarihleri arasında AB ülkelerine yapılmış olan ihracatta, varsa Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya bu Karar’ın 9/5 maddesi çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla, AB ortak gümrük tarifesiyle karşılaştırma yapılarak daha düşük olan oran tatbik edilecektir.

GTS Ülkeleri - 2024.pdf

Gümrük Tarife Cetveli - 2024.pdf

İthalat Rejim Kararı - 2024 (Karar Sayısı. 8043).pdf

2023 - 2024 Korelasyon Tablosu.xlsx


Tüm Haberler