2022 YILI İTHALAT REJİM KARARI İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ YAYIMLANMIŞ OLUP KORELASYON ÇALIŞMASI EKTE SUNULMUŞTUR

Resmi Gazetenin 30.12.2021 tarihli 1. Mükerrer sayısında ‘’İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 5045)’’ (https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2021-12-30&mukerrer=1 ), 31.12.2021 tarihli 3. Mükerrer sayısında da ‘’İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052)’’ (https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2021-12-31&mukerrer=3 ) yayımlanarak 3350 sayılı İthalat Rejim Kararında bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Özetle;

2022 yılına ait İthalat rejim Kararı eki listeler ile, Karar ekleri yeniden belirlenerek yayımlanmıştır

2022 yılına ait Tarife Cetvelinin yayımlanması neticesinde Korelasyona (Değişiklik) uğramış eşyalara ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında (GTS) yer alan ‘’Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYU)’’, ‘’Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ)’’ ile ‘’En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)’’ listeleri ve hariç sektör gruplarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Serbest bölgelere/antrepoya alınan ya da Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak AB ülkelerine ihracı halinde, varsa Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına bu Karar kapsamında uygulanan gümrük vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılarak daha düşük olan gümrük vergisi oranı tatbik edilecektir.

Gümrük Vergisi yükselen eşyalar için, 01.01.2022 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olanlarına ilişkin gümrük beyannamesinin 28.02.2022 tarihine kadar (Bu tarih dahil) tescil edilmesi halinde Karar’ın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edilmesi mümkün olacaktır.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 01.01.2017-31.12.2020 tarihleri arasında AB ülkelerine yapılmış olan ihracatta, varsa Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya bu Karar’ın 9/5 maddesi çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla, AB ortak gümrük tarifesiyle karşılaştırma yapılarak daha düşük olan oran tatbik edilecektir.

3350 Sayılı İthalat Rejim Kararı (Güncel).pdf

GTS ÜLKELERİ (2022).pdf

2022 TARİFE CETVELİ + İTH. REJİM KARARI EKİ LİSTELER + İGV LİSTESİ.zip

KORELASYON 2022.xlsx


Tüm Haberler