2023 YILI İTHALAT REJİM KARARI İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ YAYIMLANMIŞ OLUP KORELASYON ÇALIŞMASI EKTE SUNULMUŞTUR

Resmi Gazetenin 30.12.2022 tarihli 1. Mükerrer sayısında ‘’İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 6622)’’ , 31.12.2022 tarihli 3. Mükerrer sayısında da ‘’İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6625)’’ yayımlanarak, 3350 sayılı İthalat Rejim Kararı yenilenmiştir.

Her iki Karar kapsamında özetle;

2023 yılına ait İthalat Rejim Kararı eki listeler ile, Karar ekleri yeniden belirlenerek yayımlanmıştır.

2023 yılına ait Tarife Cetvelinin yayımlanması neticesinde Korelasyona (Değişiklik) uğramış eşyalara ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

Tarife Cetvelinde 6622 Sayılı Karar kapsamında yapılan değişikliklerle getirilmiş bulunan hükümlere uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri (BTB), 01.01.2023 tarihi itibariyle itibaren yürürlükten kaldırılmış olacaktır.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında (GTS) yer alan ‘’Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYU)’’, ‘’Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ)’’ ile ‘’En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)’’ listeleri ve hariç sektör grupları İthalat Rejim Kararı ekinde yayımlanmıştır.

Serbest bölgelere/antrepoya alınan ya da Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak AB ülkelerine ihracı halinde, varsa Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına bu Karar kapsamında uygulanan gümrük vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılarak daha düşük olan gümrük vergisi oranı tatbik edilecektir.

Gümrük Vergisi yükselen eşyalara ilişkin gümrük beyannamesinin Kararın yayımı tarihine müteakip 30 (otuz) gün içinde tescil edilmiş olması halinde, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanacaktır

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 01.01.2017-31.12.2020 tarihleri arasında AB ülkelerine yapılmış olan ihracatta, varsa Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya bu Karar’ın 9/5 maddesi çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla, AB ortak gümrük tarifesiyle karşılaştırma yapılarak daha düşük olan oran tatbik edilecektir.

İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar.pdf

Türk Gümrük Tarife Cetveli.pdf

2023 GTS ÜLKELERİ.pdf

2022-2023 Korelasyon Tablosu.xlsx


Tüm Haberler