İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK (TSE) DENETİMİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2023/1) TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2022/32060 tarih/sayısında (4. Mükerrer) yayımlanan ‘İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1)’’ kapsamında 2023 yılında ithalatı ‘’TSE’’ denetimine tabi eşyalar belirlenmiştir.

Tebliğ kapsamında özetle;

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında GTİP ve uygulama herhangi bir değişikliğin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu Tebliğ sadece serbest dolaşıma konu edilecek ürünleri kapsamakta olup, ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır.

Tebliğ’de, A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında beyan edilen ürünler için, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur denilse de; Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde beyan edilen ürünler de fiili denetime yönlendirilebilecektir.

Parti teşkil etmeyenler, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalatlar, Otomotiv da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretiminde kullanılacak olanlar, sanayiciler tarafında TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenen eşyalar için,  belirli şartlar çerçevesinde muafiyet ve istisnalar tanınmış olup, bu hususlara ilişkin detaylar Tebliğin 6.ıncı maddesinde belirtilmiştir.

Geri gelen eşyalar için ilgili ihracat beyannamesi ile Tebliğ eki Taahhütnamenin sisteme tanıtılması suretiyle ürünler denetime tabi tutulmaksızın ithal edilebilecektir.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmayacak olup, 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası ile beyan yapılacaktır.

İthal edilmiş ürünün sonradan yapılan kontrollerde Tebliğ kapsamında denetime tabi olduğunun tespiti halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilecektir. Bakanlığın ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilecektir.

Diğer Kanun ve mevzuatlarda yer alan yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla, Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcı/firmaların yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınabileceği gibi, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecektir

01.01.2023 tarihinden önce sevk ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan eşyaların ithalatı 28.02.2023 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1 (Mülga) hükümlerine göre sonuçlandırılabilecektir.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi. 2023-1).docx

 


Tüm Haberler