2023 YILINA AİT ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİM TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2022/32060 (4.Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanan Araç Parçalarının İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2023/25) ile araçlarda kullanılan bir kısım aksam, parça ve teçhizatın 2023 yılında Serbest Dolaşıma girişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ kapsamında özetle;

Tebliğ eki listede belirtilip serbest dolaşıma konu eşyaların uygunluk denetimi TAREKS üzerinden yapılacaktır.

GTİP olarak Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer almakla birlikte, ilgili regülasyon veya teknik düzenlemelerin kapsamına girmeyen ürünler kapsam dışı olarak addedilecektir.

Tebliğ konusu eşyaları üretiminde girdi olarak kullanan sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçilerin, yapacakları başvurularının Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, Tebliğ hükümlerinden muafiyet söz konusu olabilecektir. Keza, AQAP Belgesine haiz sanayicilere bu belgeyi TAREKS sistemine tanıtmaları durumunda yıllık bazda muafiyet hakkı tanınacaktır.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde posta/hızlı kargo yoluyla gelip ticari mahiyet arz etmeyen eşya, yolcu beraberi eşya, şahsi, eğitim, bilim, kültürel ve tedavi  amaçlı vs. ithalatlar denetime tabi olmayacaktır.

Risk analizi çerçevesinde sistem tarafından fiili denetime yönlendirilen eşyalara ait Özet Beyan/Taşıma Belgesi/SBİF/Antrepo Bey./Geçici İth. Bey., Fatura/Proforma Fatura, Tip Onay Belgesi (Tercüme edilmiş)’nin sisteme yüklenerek ibrazı zorunludur. Ayrıca gerek görülmesi halinde ilave bilgi/belge de istenebilecektir.

Eşyanın ithaline izin verilmesi veya TAREKS referans numarasının oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmeyeceği için, Tebliğ kapsama ithal edilecek eşyaların ilgili teknik düzenlemelere uygun olması önem arz etmektedir.

A.TR Belgesi eşliğinde yapılan ithalatlar, risk analizi çerçevesinde istisnai olarak fiili denetime yönlendirilebilecektir.

Tebliğe aykırı hareket eden veya yanlış/yanıltıcı beyanda bulunanlara fiilin niteliğine göre, Gümrük mevzuatı ve diğer Kanunlarda belirtilen cezai hükümlerin yanında, kullanıcı yetkisinin askıya alınması ile firmanın belirli bir süre ve yüksek oranda fiili denetime yönlendirilmesi şeklinde müeyyidelerin tatbik edileceği belirtilmiştir.

01.01.2023 tarihinden önce sevk ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan eşyaların ithalatı, 28.02.2023 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25 (Mülga) hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi. 2023-25).docx


Tüm Haberler