ÇİN MENŞELİ BİR KISIM LEVHA SAC İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN DAMPİNG ÖNLEMİNİN DEVAMINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 25.10.2022/31994 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/31) ile, Çin menşeli bir kısım “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” eşyaların ithalatında yürürlükte bulunan damping önleminin devamına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. Özetle;

Soruşturma başvurusu yerli üretici Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından yapılmış olup, soruşturmaya konu eşyalar halihazırda ‘’İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017/32)’’ (http://www.denetsel.com/News/tr-TR/470) kapsamında farklı oranlarda damping önlemine tabi tutulmaktadır.

Bağlayıcı mahiyette olmamakla birlikte soruşturma 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10, 7225.99.00.00.90 GTİP’ler kapsamı eşyalar özelinde yürütülecektir.

Soruşturma kapsamında, bahse konu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına 37 gün içinde cevaplamaları kaydıyla soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

Soruşturma ile ilgili detay bilgilerine https://www.ticaret.gov.tr/ithalat  web sayfası üzerinden "Ticaret Politikası Savunma Araçları", "Damping ve Sübvansiyon", "Soruşturmalar" sekmelerinden ulaşılması mümkündür.

Türkiye’de yerleşik  bildirim gönderilmemiş firma, kurum ve kuruluşlardan soruşturmaya taraf olmak isteyenler, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın ticaretbakanligi@hs01.kep.tr KEP adresine, yurtdışında yerleşik firmalar ve kurumlar ise, resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderebilecektir.

Taraflar, Soru Formunda istenilen bilgilerin dışında soruşturmayla ilgili olduğunu düşündükleri ilave bilgi, belge ve görüşlerini, delilleriyle birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

Soruşturma sürecindeki taleplerin alınacak karara etki etmesi ihtimali doğrultusunda, tarafların soru formlarına gerekli cevapları vererek bilgi/belge paylaşımı yapmaları (işbirliği) tavsiye edilmiştir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2022-31).docx

Tüm Haberler