BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK İLE, İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN TAHSİL VE UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENDİĞİ TEBLİĞLER YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 24.05.2019/30783 tarih/sayısında yayımlanan ‘’2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ’’ ve ‘’İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ’’ ile bazı ürünlerin ithalatında uygulanmakta olan Ek Mali Yükümlülük ile İlave Gümrük Vergilerinin tahsil ve uygulanmasına yönelik Tebliğ’ler yayımı tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu bağlamda, bahse konu düzenlemeler çerçevesinde ‘’İhracatçı Beyanı (Exporter’s Declaration)’’ belgesinin ibrazına yönelik uygulama kaldırılmıştır.

Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisine tabi eşyanın menşeinin tevsikine yönelik düzenlemeler ise, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeniden belirlenmiştir.

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA

Tüm Haberler