AB ÜLKELERİ İLE GÜNEY KORE MENŞELİ BİR KISIM YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 09.01.2021/31359 tarih/sayısında yayımlanan ‘‘İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4)’’ kapsamında AB ülkeleri ile G. Kore menşeli bir kısım yassı çelik ürünlerinin ithalatında damping soruşturması açılmıştır. Özetle;

Ülkemizdeki yerli üreticiler tarafından başvurulup desteklenen damping soruşturması 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 GTİP kapsamı ürünleri kapsamakla birlikte, bahse konu GTİP’lerin yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olduğu ve bağlayıcı mahiyette olmadığı belirtilmiştir.

Soruşturma kapsamında, bahse konu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına 37 gün içinde cevaplamaları kaydıyla soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

Soruşturma ile ilgili detay bilgilerine https://www.ticaret.gov.tr/ithalat web sayfası üzerinden "Ticaret Politikası Savunma Araçları", "Damping ve Sübvansiyon", "Soruşturmalar" sekmelerinden ulaşılması mümkündür.

Türkiye’de yerleşik  bildirim gönderilmemiş firma, kurum ve kuruluşlardan soruşturmaya taraf olmak isteyenler, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın ticaretbakanligi@hs01.kep.tr KEP adresine, yurtdışında yerleşik firmalar ve kurumlar ise, resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderebilecektir.

Taraflar, Soru Formunda istenilen bilgilerin dışında soruşturmayla ilgili olduğunu düşündükleri ilave bilgi, belge ve görüşlerini, delilleriyle birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

Soruşturma sürecindeki taleplerin alınacak karara etki etmesi ihtimali doğrultusunda, tarafların soru formlarına gerekli cevapları vererek bilgi/belge paylaşımı yapmaları (işbirliği) tavsiye edilmiştir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2021-4)

 


Tüm Haberler