GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE TRANSİT, TEMİNAT, GEÇİCİ DEPOLAMA/ANTREPOLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER İLE TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN 4 VE 5 SERİ NUMARALI TEBLİĞ'LER

Resmi Gazetenin 01.08.2017/30141 tarih/sayısında Yayımlanan ekli‘’Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ çerçevesinde özetle;

-      Özet beyan bilgilerini içecek şekildeki transit beyanının taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verileceği belirtilmiştir. (Yürürlük Tar. 15.08.2017)

-      Menşe bazında Ticaret Politikası önlemlerine tabi eşyanın önlemin tatbik edilmediği ülkelerden yapılacak ithalatlarda menşe belgesi veya menşe belgesinin ibraz edilmesi, ancak önlemin doğrudan uygulandığı ülkeden o ülke menşeli eşyaların ithalinde menşe belgesi ibrazının aranmayacağına değinilmiştir.

-      Transit beyanı olarak kullanılacak form ve belgeler işlemin özelliğine göre maddeler halinde belirtilmiştir.

-      Transit Rejimine ilişkin olarak rejim hak sahibi ile rejim hak sahibi hesabına transit beyanında bulunanların verilecek teminata ilişkin yükümlülük ile beyan ve belgelerin doğruluğundan sorumlulukları belirtilmiştir.

-      Transit işlemlerinde ayniyata ilişkin önlemler, denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler, basitleştirilmiş işlemler, transit işlemlerinde beyana aykırılık tespiti hallerinde yapılacak işlemler detaylıca izah edilmiştir.

-      Toplu veya götürü olarak verilen teminatların, mevcut uygulama ile paralel olarak transit rejiminde kullanılması hariç tutulmuştur. (Yürürlük Tar. 01.11.2017)

-      Geçici depolama yerleri ile Antrepoların açılması, işletilmesi, denetilmesi, devredilmesi, plan değişikliği, tadilat işlemleri, harçların tahsili ve bağlı bulundukları gümrüğe karşı sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Yayımlanmış Yönetmelik değişikliğine paralel olarak; Aynı gün yayımlanan ekli 4 ve 5 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) ile, basitleştirilmiş usuller kapsamında belirlenecek usul ve esaslar saklı kalmak üzere, eşyanın ortak ve ulusal transit rejimi çerçevesinde taşınmasında uygulanacak gümrük işlemleri ile Transit Rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin uygulanacak usul ve esaslara yer verilmiştir.

EK 1 - GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO. 4)

EK 2 - Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No. 5)

EK 3 - GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Tüm Haberler