KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN 2020 YILINA AİT TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 31.12.2019/30995 (3 Mükerrer) tarih/sayısında 2020 yılına ait ‘’Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2020/9)’’ yayımlanmıştır.

Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyalara ilişkin Ek-1 listede GTİP numaraları yer alan ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olmayan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyaların ithalinde, karşılarında gösterilen CIF birim kıymetten (Yurt dışı diğer giderler kalemi dahil) daha az CIF birim kıymete haiz olanlar ile belirlenen yaş kriterinin üzerinde olanların ithalatına izin verilmeyecektir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatlarda İthalat Rejim Kararının 2.  ve 7.  maddeleri kapsamında eşyanın CIF birim kıymetine bakılmaksızın ithaline izin verilmiştir.

Ek-2 liste kapsamında yer alan kullanılmış eşyaların ithalinde listede belirtilen kurumdan uygunluk yazısı aranacaktır.

Ek-1’de yer alan eşyanın, Ek-2’de de yer alması ve ilgili kurumdan alınan uygunluk yazısının ibrazı halinde ithalatı, birim CIF kıymetine bakılmaksızın gerçekleştirilecektir.

İlgili tarifelerin karşılarında belirtilen (1) numaralı dipnota konu makine/teçhizatın en fazla 10 yaşında, (3) numaralı dipnota konu edilen makine/teçhizatın ise en fazla 5 yaşında olması şartı getirilmiş, (2) numaralı dipnota konu makine/teçhizat için tonaja göre kademeli referans fiyat belirlenmiş olup, (4) numaralı dipnotta rüzgar enerjisi üretiminde kullanılacak türbin jeneratörlerinin ithalat taleplerinin Gümrükler Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

Tebliğ kapsamda kullanılmış makine/teçhizat izin başvuruları elektronik ortamda yapılacaktır. İthalat Genel Müdürlüğü, iç piyasa şartları, verimlilik ve eşyanın ekonomik ömrünü de dikkate alarak, 6 ay süreli izin verebilecektir. Verilen iznin üçüncü kişilere devredilmesi mümkün olmayıp, ithalat esnasında belge kıymetinden + %5 sapmaya müsaade edilebilecektir.

Tebliğe konu kullanılmış/yenileştirilmiş eşyanın TAREKS sistemi üzerinden işlem görmesi ve TAREKS referans Numarasının beyannamenin 44 numaralı hanesinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Geçici ithalat kapsamında yurda yeni ve kullanılmamış olarak geçici girişi yapılan eşyanın kesin ithalata dönüştürülmek istenmesi durumunda bu eşyaya, İthalat Rejimi Kararı 2 ve 7 mad. maddeleri çerçevesinde direkt olarak izin verilmiştir.

Geçici ithalat kapsamında yurda kullanılmış/yenileştirilmiş olarak geçici girişi yapılan eşyanın kesin ithalata dönüştürülmek istenmesi durumunda bu eşyaya CİF birim kıymetinin dikkate alınması ve TAREKS referans Numarasının beyannamenin 44 numaralı hanesinde beyan edilmesi şartı getirilmiştir.

Kullanılmış eşya ithaline ilişkin olarak 01/01/2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevkiyatı başlamış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/02/2020 tarihine kadar başvurulması halinde başvurular İthalat Tebliği (İthalat: 2019/9) (Mülga) hükümleri çerçevesinde ve 2020/9 sayılı Tebliğ’in lehe olan hükümlerinin tatbik edilmesi suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

İTHALAT 2020-9 TEB. EKİ

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT 2020-9)


Tüm Haberler