YATIRIM TEŞVİK 2017/1 TEBLİĞ TEBLİĞ KAPSAMINDA GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Resmi Gazetenin 26.07.2017/30135 tarih/sayısında yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)’’  ‘de özetle;

 

- Genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi  aşmayan aşağıdaki tabloda belirtilen yatırımlar için firma tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilecektir.

- Tebliğ kapsamında Enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde bazı yeni hükümler ihdas edilmiştir.

- Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerektiği belirtilerek, getirilen düzenlemenin daha evvel ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlara da uygulanacağı belirtilmiştir. Keza, belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan desteklerin uygulanacağı belirtilmiştir.

- Düzenlemeye konu 2012/1 sayılı Tebliğin ‘’Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir’’ şeklindeki 11/4 maddesine ‘’ Bu şekilde ithalatı yapılan makine-teçhizat, teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından da faydalandırılır.” cümlesi eklenerek, uygulamada yaşanan bazı ihtilaf ve tereddütler giderilmiştir.

- Düzenlemeye konu 2012/1 sayılı Tebliğin 16/2 maddesinde belirtilen her bir makine ve teçhizat itibarıyla %100’e kadar artış veya %50’ye kadar azalışlarda liste tadilatı yapılmaksızın işlem yapılabileceğine dair düzenleme kaldırılarak, kıymet artış veya azalışlarda orana bakılmaksızın ithalat yapılabileceği yönünde düzenleme getirilmiştir.

- Düzenlemeye konu 2012/1 sayılı Tebliğin 16/2 maddesinde belirtilen, her bir makine ve teçhizat itibarıyla yüzde yüze kadar artış veya yüzde elliye kadar azalışlarında liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabileceğine dair düzenleme; Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunularak, ilgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgelerin revize edilebileceği şeklinde revize edilmiştir.

- Tebliğ kapsamında finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ilişkin devir, satış ve kiralamaya ilişkin bir kısım düzenlemeler getirilmiştir.

YEREL BİRİMLERCE TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK SEKTÖR VE KONULAR

Sektörün US 97 KODUYATIRIM KONULARI
15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı
17Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları)
18Giyim eşyası imalatı
19Derinin tabaklanması ve işlenmesi
20Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer,örülerek yapılan maddelerin imalatı
21Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
23Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç)
24Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
25Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
26Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
27Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç)
28Metal eşya sanayi
29B.y.s. makine ve teçhizat imalatı
30Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
31B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı
32Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
33Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı
34Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı
35Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)
36Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat
  Ürün paketleme hizmeti yatırımları
  Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları
Lisanssız Elektrik Üretimi Yatırımları

 Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan düzenleme ek’te sunulmuştur.

YATIRIM TEŞVİK (2017-1 TEBLİĞ)


Tüm Haberler